Müügilepingu tüüptingimused

Käesolevad Forest Steel OÜ (edaspidi: Forest Steel või müüja) kauba müügilepingute tüüptingimused (edaspidi: tüüptingimused) on kauba müügilepingu (edaspidi: leping) ja/või pakkumuse (edaspidi: pakkumus) lahutamatuks osaks ning need määravad Forest Steeli kui müüja ja ostja vahelised vastastikused õigused ja kohustused.

1. Üldsätted
1.1. Tüüptingimusi kohaldatakse tehingutele, mille osas Forest Steel ja ostja ei ole lepingus või selle lisades omavahel kirjalikult kokku leppinud teisiti.
1.2. Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, tõlgendatakse viiteid kindlale punktile, alapunktile või lisale viidetena käesolevate tüüptingimuste vastavale punktile, alapunktile või lisale.
1.3. Tüüptingimustes on kasutatud pealkirju vaid viitamise lihtsustamiseks ning neid ei arvestata lepingu ja tüüptingimuste sätete defineerimisel, tõlgendamisel või piiramisel.

1.4.  Kui kontekst seda nõuab, tähendavad ainsuses olevad sõnad mitmust ja vastupidi.

1.5.  Õiguse mittekasutamine või hilinenud rakendamine tulenevalt tüüptingimustest või seadusest ei tähenda sellest või teistest õigustest loobumist. Ühekordne või osaline tüüptingimustest või seadusest tuleneva õiguse kasutamine ei takista sama õiguse või teiste õiguste edaspidist kasutamist.
1.6. Lepingus, pakkumuses ja tüüptingimustes kirjeldatud õigused ja kohustused on kumulatiivsed ega välista ühtki seadusega või muul viisil ette nähtud õigust ega kohustust.
1.7. Kui tüüptingimuste mistahes säte osutub osaliselt või tervikuna kehtetuks, ebaseaduslikuks või täitmisele pööramatuks, ei mõjuta see tüüptingimuste ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täitmisele pööratavust. Tüüptingimuste ühe või mitme sätte osaline või täielik kehtetus, ebaseaduslikkus või täitmisele pööramatus või sellise sätte või selliste sätete täieliku või osalise kehtetuse, ebaseaduslikkuse või täitmisele pööramatuse tunnistamine ei mõjuta ühelgi viisil lepingu, pakkumuse või tüüptingimuste ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust või täitmisele pööratavust.
1.8. Tüüptingimuste igat punkti tõlgendatakse koos vastavate tüüptingimuste teiste punktidega, lepinguga või pakkumusega, lähtudes tüüptingimuste mõttest ja eesmärgist.

2. Lepingu objekt
2.1. Forest Steel müüb ja ostja ostab Forest Steeli pakutavat kaupa ja teenuseid vastavalt ostja ja Forest Steeli vahel lepingus või pakkumuses kinnitatud spetsifikatsioonile ning tüüptingimustes sätestatud tingimustel.

3. Kauba müümine lepingu või pakkumuse alusel ning üleandmine ostjale
3.1. Kauba müümine ostjale toimub lepingu alusel, mille allkirjastab ühe poolena Forest Steel volitatud esindaja ja teise poolena ostja volitatud esindaja, v.a. tüüptingimuste punktis 3.2 toodud juhul.
3.2. Forest Steel võib müüa ja ostja osta tooteid ja teenuseid ilma lepingut sõlmimata, kui müüja edastab ostjale kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis saadetud pakkumuse, arvestades alljärgnevat.
3.2.1. Forest Steeli poolt ostjale tehtud müügipakkumus (ofert) on pooltele siduv, kui ostja on selle kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsepteerinud (aktsept). Ostja poolt müügipakkumisele tehtud muudatused või täiendused on Forest Steeli jaoks siduvad, kui Forest Steel on need kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis aktsepteerinud. Sellisel juhul loetakse mõlemale poolele siduvaks muudetud/täiendatud pakkumus ja esialgne pakkumus loetakse kehtetuks.
3.2.2. Aktseptiga annab ostja müüjale oma nõusoleku kauba ostmiseks esitatud pakkumuses sätestatud tingimustel (edaspidi: kinnitus).
3.2.3. Pakkumuse saamiseks esitab ostja müüjale tellimuse või päringu, näidates tellimuses ära järgmise:
a) ostetava kauba või teenuse nimetus, spetsifikatsioon ja kogus;
b) ostetava kauba või teenuse soovitud tarnetingimused ja tarnetähtaeg;
c) ostja kehtestatud eritingimused, sh kauba pakendamise ja transpordi eritingimused, kui need eksisteerivad.
3.2.4. Pakkumuses peavad olema toodud järgmised tingimused:
a) pakkumuse koostamise kuupäev (e-posti teel saadetud pakkumuse kuupäevaks loetakse e-kirja postitamise kuupäeva);
b) pakkumuse alusel müüdava kauba või teenuse nimetus, spetsifikatsioon, kogus ja hind; c) pakkumuse kehtivusperiood (kui seda ei ole märgitud, kehtib üldtingimuste punktis 3.2.6 sätestatu);
d) pakkumuse alusel müüdava kauba või teenuse tarnetingimused ja tarnetähtajad;
e) muud müüja kehtestatud eritingimused.
3.2.5. Tulenevalt kauba liigist või enne pakkumuse koostamist ostjalt müüjale esitatud teabest, võivad pakkumuses sisalduvad andmed erineda tüüptingimuste punktides 3.2.1– 3.2.4 sätestatust.
3.2.6. Kui pakkumuses ei ole sätestatud teisiti, kehtib pakkumus 24 tundi esitamise hetkest. Forest Steeli jaoks ei ole pakkumus siduv, kui ostja ei ole nimetatud tähtaja jooksul Forest Steelile kinnitust edastanud.

3.2.7.  Forest Steelil on õigus jätta pakkumus mis tahes põhjusel esitamata.

3.2.8.  Kui pakkumuses ei ole märgitud teisiti, rakenduvad pakkumusele tüüptingimused.

3.3. Müüjal on õigus pakkuda kaupu ja teenuseid spetsiaalse digitaalse tellimusportaali kaudu, mille kohta rakenduvad tüüptingimuste punktis 3.2 ja mujal kirjeldatud pakkumuse kohta toodud tingimused, kui tellimusportaali kasutustingimustes pole kokku lepitud teisiti.

3.4. Müüdav kaup tarnitakse ostjale vastavalt tarnetingimustele FCA Incoterms 2010, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.
3.5. Forest Steel võib ostjale pakkuda või vahendada kauba transporditeenust ning tarnida kauba ostja nimetatud asukohta. Ostja kohustub Forest Steelile kauba eest tasudes tasuma transporditeenuse hinna, kui pakkumuses ei ole kokku lepitud teisiti.

3.6. Kauba tarnetähtaeg kehtib ning on pooltele siduv tingimusel, et lepingus või pakkumuses märgitud kauba tarnimine ostjale või selle kättesaadavaks tegemine müüja laos ei ole takistatud tüüptingimuste punktides 11.1–11.3 nimetatud asjaolude ega kolmandate isikute, sh ametiasutuste ning ametnike tegevuse või tegevusetuse või nende kohustuste hulka kuuluvate toimingutega viivitamise tõttu. Sellisel juhul pikeneb kauba tarnetähtaeg päevade arvu võrra, mille jooksul ei ole müüjal võimalik tüüptingimuste punktides 11.1–11.3 nimetatud või kolmandatest isikutest tulenevate asjaolude tõttu omapoolseid kohustusi ostja ees täita.
3.7. Kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko läheb müüjalt ostjale üle kauba valduse üleandmisel vastavalt tüüptingimuste punktidele 3.9–3.11.
3.8. Kauba omandiõigus läheb müüjalt ostjale üle peale kauba eest täielikku tasumist, kui pooled ei ole lepingus kokku leppinud teisiti.
3.9. Müüja annab ostjale kauba üle kokkulepitud ostja tarneaadressil või kauba transportijale müüja asukohas.
3.10. Ostja esindaja või kauba transportija kinnitab kauba üleandmist oma allkirjaga ning selgelt loetavas kirjas kirjutatud ees- ja perekonnanimega kas saatelehel, arvel või kauba üleandmise-vastuvõtmise aktil või vastaval digitaalsel vormil (digitaalne saateleht).

3.11. Juhul, kui kauba müümisel ei võta ostja kaupa lepingus või pakkumuses märgitud tähtajal (tähtaegadel) ja lepingus või pakkumuses fikseeritud kohas vastu, arvestatakse seda kui ostjapoolset kauba vastuvõtmisega viivitamist. Ostjapoolne kauba vastuvõtmisega viivitamine ei vabasta ostjat müügihinna tasumisest kokkulepitud tähtajaks. Ostjapoolsel kauba vastuvõtmisega viivitamisel on müüjal õigus lepingu täitmisest taganeda ning nõuda ostjalt kauba vastuvõtmisega viivitamisel tekitatud kahju (sh kauba ladustamise kulu) hüvitamist. Müüjal on õigus kokkulepitud tähtaja ületanud kauba ladustamise eest küsida tasu üks (1) euro iga hoiustatud tonni kohta ööpäevas.

3.12. Kui müüja toimetab kauba ostjale lepingus määratud üleandmise asukohta, on ostja kohustatud kauba autolt maha laadima 1 tunni jooksul alates auto saabumisest, kui poolte vahel pole kokku lepitud pikemat mahalaadimise tähtaega. Kui ostja viivitab kauba mahalaadimisega, võib müüja nõuda ostjalt seisutasu vastavalt müüja või transpordifirma tariifidele.
3.13. Müüja jätab endale õiguse omal äranägemisel kaupa kindlustada või ostjatelt laekumata arveid krediidiasutusele loovutada (faktooring), v.a juhul, kui pooled ei ole lepingus kokku leppinud teisiti.

4. Kauba lepingutingimustele vastavus
4.1. Forest Steel kinnitab, et kauba kvaliteet vastab Eesti Vabariigis õigusaktidega kehtestatud ja kauba vastavussertifikaadis ja kvaliteedisertifikaadis toodud nõuetele ning tingimustele.
4.2. Kauba vastuvõtmisel on ostja kohustatud kontrollima kauba vastavust lepingutingimustele, vastavussertifikaadile ja kvaliteedisertifikaadile.
4.3. Kauba vastavussertifikaadi või kvaliteedisertifikaadi edastab müüja ostjale elektroonselt ostja nimetatud e-posti aadressile hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul peale vastava nõude saamist ostja esindajalt. Juhul kui ostja soovib vastavussertifikaati või kvaliteedisertifikaati paberkandjal, väljastab Forest Steel selle lisatasu eest. Paberkandjal dokumendi väljastamise eest on tasu üks (1) euro iga lehekülje kohta.
4.4. Ostja kohustub kauba vastuvõtmisel kontrollima selle vastavus- ja kvaliteedisertifikaadile vastavust, kauba koguselist ja sortimendilist vastavust ning erinevuse või lubamatu ebakõla korral teavitama sellest viivitamatult müüjat ning märkima puudujäägi või mittevastavuse müüja saatelehel või selle puudumisel muul kauba üleandmist-vastuvõtmist tõendavas dokumendis või edastama vastava teabe viivitamatult müüja e-posti aadressile. Kui puudujääki või sortimendilist mittevastavust ei ole võimalik kohe tuvastada ja registreerida, peab ostja seda tegema esimesel võimalusel. Kauba vastavus- ja kvaliteedisertifikaadile mittevastavusest (varjatud puudused) tuleb müüjat teavitada hiljemalt kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates tarne või selle osa vastuvõtmisest. Puudujäägi või sortimendilise mittevastavuse avastamisel tuleb müüjat teavitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui seitsme (7) kalendripäeva jooksul alates kauba vastuvõtmisest. Juhul, kui ebakõla on lubamatu, kohustub müüja puudujäägi või sortimendilise mittevastavuse kõrvaldama mõistliku aja jooksul ilma ostjale lisakulutusi tekitamata, seda eeldusel, et müüdud kaup tagastatakse müüjale kujul ja vormis, nagu see oli müügi hetkel (st seda ei ole ostja poolt lõigatud, painutatud, muudetud, keevitatud jne). Müüja vastutuse ulatus piirdub ebakvaliteetse kauba maksumusega.
4.5. Kui õigusaktidest või lepingust tulenevalt kehtib kaubale muu tootjapoolne garantiitähtaeg, kohustub ostja müüjat kauba mittevastavusest teavitama tootja poolt kaubale antud garantiitähtaja kestel või hetkest, mil ostja mittevastavusest teada sai.
4.6. Müüja ei ole kohustatud pretensioone arvesse võtma, kui tüüptingimuste punktis 4.4 toodud pretensiooni esitamise tähtaeg või kauba garantiitähtaeg on möödunud või ostja on esitanud ebatäpse kauba puudujäägi kirjelduse või puudujääk ei ole tõestatav.

5. Ostja krediidilimiit
5.1. Arvestades ostja maksevõimet ja finantsseisundit, võib müüja ostjale pakkuda kauba ja teenuste soetamise eest tasumisel krediidilimiiti.
5.2. Krediidilimiidi olemasolul väljastab müüja ostjale kauba ilma ettemaksu küsimata, kui ei ole kokku lepitud teisiti.

5.3. Krediidilimiidi ületamisel on müüjal õigus peatada ostjale uue kauba väljastamine kuni hetkeni, mil kauba eest on täielikult tasutud ja võlgnevus, ka viivitusintress ja muud tasud, likvideeritud.
5.4. Krediidilimiidi saamiseks ja säilitamiseks on ostja kohustatud müüja nõudmisel väljastama müüjale vähemalt kaks (2) korda aastas oma bilansi ja kasumiaruande, mis on allkirjastatud paberkandjal või digitaalselt juriidilise isiku seadlusliku esindaja poolt. Müüjal on õigus saadud bilanssi kasutada ainult krediidilimiidi arvutamiseks. Müüjal lasub kohustus hoida ostja bilansisisu konfidentsiaalsena.

5.5. Müüja võib kasutada krediidilimiidi tagamiseks kindlustust. Kindlustuse kasutamisel võib müüja paluda ostjal bilansi ja kasumiaruande ning muud kindlustusandja nõutavad andmed esitada otse kindlustusandjale.
5.6. Müüjal on õigus krediidilimiit ühepoolselt tühistada ja etteteatamistähtaega järgimata leping ühepoolselt üles öelda järgmistel juhtudel:

5.6.1. ostja keeldub müüjale väljastamast andmeid tüüptingimuste punktides 5.4 ja 5.5 toodud korras;
5.6.2. ostja on muutunud maksejõuetuks, tema suhtes on alustatud saneerimis- või pankrotimenetlust;

5.6.3.  ostja suhtes on alustatud likvideerimis- või sundlõpetamismenetlust;

5.6.4.  ostja on ületanud krediidilimiidi ja pole tasunud esitatud arvet kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates arvel toodud tasumistähtajast;
5.6.5. ostja ei ole ületanud krediidilimiiti, kuid on jätnud tasumata arve eest kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul alates arvel toodud tasumistähtajast;

5.6.6.  ostja on vähemalt kahel (2) korral viibinud arve(te) eest tasumisega;

5.6.7.  faktooringettevõte on sulgenud ostjale krediidilimiidi või keeldub ostjast tuleneval põhjusel ostja poolt laekumata arveid faktoorimast;
5.6.8. ilmnevad muud eelpool nimetamata asjaolud, mille põhjal võib kahtlustada, et ostja ei suuda müüja ees oma kohustusi täita.
5.7. Müüjal on õigus ostja krediidilimiiti ühepoolset vähendada juhul, kui ostja finantsnäitajad ja maksevõime on halvenenud või ilmnevad tüüptingimuste punktis 5.6 toodud asjaolud või faktooringettevõtja vähendab ostja limiiti.
5.8. Müüjal on õigus ostja krediidilimiiti ühepoolset suurendada juhul, kui ostja finantsnäitajaid ja maksevõime on paranenud ning ei ilmne tüüptingimuste punktis 5.6 toodud asjaolusid.
5.9. Müüja teavitab ostjat krediidilimiidi tühistamisest või muutmisest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

6. Kauba eest arveldamine

6.1.  Müüja müüb ostjale kaupa lepingus või pakkumuses toodud hinna(kirja) järgi.

6.2.  Ostja tasub kauba eest müüjalt saadud arve alusel. Müüja esitab ostjale arve e-posti teel lepingus toodud ostja e-posti aadressile või saadab postiga ostja postiaadressile või esitab selle kauba üleandmisel kaupa vastuvõtvale isikule. Poolte kokkuleppel esitab müüja ostjale e-arve.
6.3. Kui lepingus pole toodud teist tähtaega, kohustub krediidilimiidi saanud ostja tasuma arve kolmekümne (30) kalendripäeva jooksul. Ilma krediidilimiidita ostja kohustub arve tasuma ettemaksuna enne kauba komplekteerimist. Arve tasumine toimub pangaülekandega ja eurodes müüja nimetatud arveldusarvele. Arve loetakse tasutuks, kui arvel märgitud rahasumma laekub müüja pangakontole.

6.4. Arve tasumise maksekorralduses tuleb lisada ostja ärinimi, makstava arve number ning selle olemasolul ostja kliendinumber ja viitenumber.
6.5. Arve maksetähtaja ületamisel on müüjal õigus nõuda ostjalt viivitusintressi 0,15% (null koma viisteist protsenti) päevas iga tasumisega viivitatud päeva eest kuni arve täieliku tasumiseni.

6.6. Juhul, kui ostja on hilinenud arve tasumisega üle kolmekümne (30) kalendripäeva, on müüjal õigus loovutada ostja vastu suunatud nõue võlasissenõude- ja inkasso ettevõttele või muule võlanõude omandamisest huvitatud isikule. Sellisel juhul kohustub ostja kandma ka kõik nõude loovutamisega otseselt või kaudselt seotud kulud.

6.7. Kui ostja on lepingu kehtivuse ajal maksetähtaega vähemalt kahel (2) korral ületanud, on müüjal õigus leping tüüptingimuste punktis 8.3 sätestatud etteteatamistähtaega järgimata ühepoolselt lõpetada.
6.8. Olukorras, kus ostja ei tee müüjale kauba eest ettemaksu, on müüjal õigus nõuda ostjalt pangagarantii esitamist. Nõutud pangagarantii mitteesitamisel või juhul, kui see ei vasta müüja määratud tingimustele, on müüjal õigus kauba müümisest keelduda ja tüüptingimuste punktis 8.3 sätestatud etteteatamistähtaega järgimata leping lõpetada.

6.9. Ostjal ei ole õigust arve maksmisest osaliselt või täielikult keelduda kauba lepingutingimustele mittevastavuse tõttu. Juhul, kui lepingutingimustele mittevastavus oli olemas kauba juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko ostjale üleminekul, lepivad müüja ja ostja sellise kauba hüvitamises eraldi kokku.

6.10. Kui makse summast ei piisa kõigi kohustuste täitmiseks, rahuldatakse kohustused järgmises järjekorras:

6.10.1.  kulutused, sh kulutused võla sissenõudmiseks, sh inkasso- ja menetluskulud;

6.10.2.  kahjuhüvitis;

6.10.3.  viivis (viivitusintress);

6.10.4.  intress (järelmaksu jms intress);

6.10.5.  põhivõlg.

7. Lepingu ja tüüptingimuste muutmine
7.1. Lepingut võib muuta müüja ja ostja kokkuleppel ning lepingu muudatused on kehtivad üksnes juhul, kui see on vormistatud kirjalikult ning allkirjastatud müüja ja ostja poolt, v.a lepingus sätestatud juhtudel ning juhul, kui lepingu tingimuste muutmine tuleneb Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

7.2. Müüja tehtud lepingu muutmise ettepaneku vaatab ostja üle neljateistkümne (14) kalendripäeva jooksul alates muutmisettepaneku saamise päevale järgnevast päevast. Kui müüja esitatud muutmisettepanekule ei ole selle aja jooksul laekunud ostjalt kirjalikku vastuväidet, arvestatakse, et ostja on muudatustega nõus.

7.3. Müüjal on õigus käesolevaid tüüptingimusi ühepoolselt muuta, teavitades sellest ostjat vähemalt neliteist (14) kalendripäeva ette või muul müüja poolt määratud viisil. Tüüptingimuste muutmisega mittenõustumisel on ostjal õigus leping tüüptingimuste punktis 8.3 sätestatud korras üles öelda, täites eelnevalt müüja ees kõik oma lepingust tulenevad kohustused.

8. Lepingu kehtivus
8.1. Müüja ja ostja vahel eraldi sõlmitud leping jõustub alates selle mõlemapoolsest allkirjastamisest ning kehtib tähtajalisena ühe (1) aasta, kui lepingus pole kokku lepitud teisiti.
8.2. Leping pikeneb automaatselt sama perioodi võrra juhul, kui üks pooltest ei ole saatnud teisele vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne lepingu tähtaega kirjalikku teadet, et ei soovi lepingut pikendada. Sel viisil lepingu tähtaja pikenemiste kordade arv ei ole piiratud.
8.3. Pooltel on õigus leping igal ajal üles öelda, teavitades sellest teist poolt kirjalikult vähemalt kolmkümmend (30) päeva ette.
8.4. Lepingu lõppemisel või lõpetamisel on ostja kohustatud müüjale kõik tasumisele kuuluvad summad hiljemalt lepingu kehtivuse viimaseks päevaks tasuma.
8.5. Kui lepingus ei ole sätestatud teisiti, muutuvad kõik ostja poolt müüjale tasumisele kuuluvad summad tüüptingimuste punkti 8.3 tähenduses sissenõutavaks lepingu kehtivuse viimasel päeval, sõltumata nende algsest maksetähtpäevast.

9. Vaidluste lahendamine
9.1. Kõik lepingu või pakkumuse täitmisest tulenevad vaidlused ja lahkarvamused püütakse lahendada pooltevaheliste heatahtlike läbirääkimiste teel.
9.2. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktide kohaselt Harju Maakohtus.

10. Vastutus
10.1. Müüja ja ostja täidavad oma lepingust ja pakkumuse alusel sõlmitud müügitehingust tulenevaid kohustusi heauskselt, järgides sellistele ärisuhetele omast tava ja praktikaid ning vajalikku hoolsust.
10.2. Pooled vastutavad oma kohustuste süülise mittetäitmise või mittenõuetekohase täitmise eest. Müüja ei vastuta ostjale põhjustatud kaudsete kahjude eest, v.a juhul, kui õigusaktide imperatiivsed normid ei sätesta teisiti või see ei tulene lepingust. Sõltumata käesolevas punktis sätestatust ei ületa müüja vastutuse ulatus kunagi lepingu või pakkumuse maksumust.

11. Vääramatu jõud
11.1. Lepingust tulenevate kohustuste täitmata jätmine või mittekohane täitmine on poole poolt vabandatav, kui pool rikkus kohustust vääramatu jõu (force-majeure) tõttu. Force-majeure on asjaolu, mida pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise ajal sellega arvestaks, seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.
11.2. Pool, kelle tegevus lepingust tulenevate kohustuste täitmisel on takistatud force- majeure’i tõttu, on kohustatud sellest teist poolt teavitama kirjalikult hiljemalt kahe (2) kalendripäeva jooksul nimetatud asjaolude ilmnemise päevast alates ning esitama teise poole nõudmisel vääramatu jõu esinemist tõendava dokumendi.
11.3. Kui force-majeure’i mõju on ajutine, on lepingu rikkumine vabandatav üksnes aja vältel, mil force-majeure lepingust tulenevate kohustuse täitmist takistas. Force-majeure’i tõttu lükkub lepingust tulenevate kohustuste täitmine edasi maksimaalselt üheksakümne (90) kalendripäeva võrra, kuid mitte kauem kui force-majeure’ist tingitud asjaolude äralangemise või tagajärgede likvideerimiseni. Kui force-majeure’i mõju kestab kauem kui üheksakümmend (90) päeva, siis on pooltel õigus leping ilma etteteatamiseta lõpetada.

12. Volitatud esindajad
12.1. Lepingu lisas võivad pooled välja tuua nimekirja ostja volitatud esindajatest, kellel on õigus esitada ostja nimel müüjale tellimusi, saada müüjalt teavet tellimuse ja lepingu täitmise kohta, saada müüjalt pakkumusi ning neid aktsepteerida, võtta vastu kaupa ning esitada müüjale pretensioone kauba lepingutingimustele mittevastavuse või kaubas esineva puudujäägi kohta.
12.2. Samuti võivad pooled lepingu lisas välja tuua nimekirja müüja volitatud esindajatest, kellel on õigus võtta vastu ostjalt tellimusi, pretensioone ning esitada ostjale pakkumusi.
12.3. Volitatud isikute nimekirja kantud isiku esindusõiguse lõppemisest kohustub üks pool teist ilma põhjendamatu ajalise viivituseta koheselt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teavitama.
12.4. Volitatud isikute lisamisest või nende kustutamisest teavitab poole seaduslik esindaja või tema poolt volitatud esindaja teist poolt digitaalselt allkirjastatud teatisega. Volitatud esindaja volitused algavad või lõppevad teisele poolele saadetud vastavasiulise teate saatmisele järgnevast tööpäevast alates.

13. Lõppsätted
13.1. Poolte omavahelised teated edastatakse lihtkirjalikus või digitaalselt allkirjastatud vormis, v.a informatsioonilise sisuga teated, mida võib esitada kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis või telefoni teel, kui lepingus või tüüptingimustes ei ole sätestatud teisiti.
13.2. Lepingus ja tüüptingimustes märgitud teadete, tellimuste, pretensioonide, muudatusettepanekute, aktsepti jne lihtkirjalikku vormi võib alati asendada digitaalselt allkirjastatud vormiga. Seda tingimusel, et see saadetakse Lepingus näidatud poolte e- posti aadressile.

13.3. Ostja võib esitada tellimuse ning müüja pakkumuse kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis e-posti teel eeldusel, et selline suhtlus toimub lepingus fikseeritud mõlema poole volitatud isikute e-posti kaudu.
13.4. Allkirja vastu teate üleandmisel loetakse teade üleantuks allkirja andmise kuupäeval. Teate saatmisel postiasutuse kaudu loetakse see üleantuks alates postisaadetise väljastusteatel märgitud kuupäevast

13.5.  Teated saadetakse lepingus esitatud poolte postiaadressile või e-posti aadressile.

13.6.  Lepingus esitatud andmete muutumisest kohustub pool, kelle andmed muutusid,sellest teist poolt koheselt teavitama.

13.7. Leping ja pakkumus, v.a tüüptingimused, ning lepingu ja pakkumuse alusel toimuva müügitehingu täitmisel ühe poole poolt teisele poolele edastatud teave on konfidentsiaalne ning pooled kohustuvad seda mitte avaldama ega muul viisil kolmandatele isikutele kättesaadavaks tegema ilma teise poole eelneva kirjaliku nõusolekuta, v.a Eesti Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.

Konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks ei loeta siiski teabe avaldamist äriühingule, kellega pool moodustab äriseadustiku tähenduses kontserni, samuti poole audiitorile, advokaadile või krediidi- ja finantseerimisasutusele tingimusel, et ka nemad täidavad konfidentsiaalsuskohustust. Konfidentsiaalsusnõude rikkumiseks ei loeta teabe avaldamist kolmandale isikule, kellele müüja loovutab nõude ostja vastu tüüptingimustes sätestatud korra.

You are donating to : Greennature Foundation

How much would you like to donate?
$10 $20 $30
Would you like to make regular donations? I would like to make donation(s)
How many times would you like this to recur? (including this payment) *
Name *
Last Name *
Email *
Phone
Address
Additional Note
paypalstripe
Loading...